Thursday, October 6, 2011

Tak rasa apa-apa


Tak rasa bersalah ke? Tak rasa bersalah ke? Aku sekadar mengulangi kata-kata di papan tanda.
Tak rasa bersalah ke? Aku sekadar mengulangi kata-kata di papan tanda.

Tak rasa bersalah ke? Tak rasa bersalah ke? Aku sekadar mengulangi kata-kata di papan tanda.


POTONG Q

SEKADAR LUAHAN?